OK Kosher Symbol Yigal Ben Efraim
OK Kosher Symbol

The kosher symbol of OK (Organized Kashrut)

OK Kosher Certification is one of the major kosher certification agencies.

© Symbols.com